För mer info klicka här Klicka på våra företags- partners länkar nedan och se vad de har att erbjuda!
Företagspelaren
Reningsverket På torsdagen 10/1 sammanträffade Lasse Joelson och Kalle Ramström med José Maria Rivas och Jorge Bravo på Nerja kommun för att i första hand inhämta information om hur arbetena med VA-projektet fortskrider. Man siktar i nuläget på att kunna ta anläggningen i drift i början på maj 2019. Då handlar det om att rena avloppsvatten från Maro och norra delen av Capistrano ca 20-30% av hela avloppsvattenmängden. Pumpstationerna betraktas nu som klara. Kvarstår gör dock en hel del ledningsarbeten gällande anslutning av tryckledningar vid Burriana pumpstation, ledningar förbi Hotell Parador, utloppsledning från reningsverket m.m. Återstående projektkomponenter kommer att till vissa delar vara rätt komplexa att utföra. Kommunen anser dock att det till sommaren 2019 ska vara möjligt att rena allt avloppsvatten från Nerja och att man därigenom slipper böta till EU för olagliga utsläpp. Vår bedömning är dock, baserat erfarenheter från tidigare uppföljning av projektet och dess delar, att Nerja kommuns bedömning är alltför optimistisk. Troligen kommer därför även sommaren 2019 passera innan någon egentlig rening av Nerjas avlopp kommer att ske. Om inget ytterligare oförutsett inträffar kan vi hoppas på att allt avloppsvatten från Nerja kommer att renas med början en bit in på år 2020. José Maria Rivas som driver frågan på kommunen kan dessutom bli utbytt vid de kommunala valen som hålls i maj. Då skulle en ny politiker behöva sätta sig in i frågorna vilket även om det inte känns som Sr Rivas har örnkoll på projektet så verkar han engagerad och mycket mån om att reningsverket ska bli klart. Samarbetet med departementet i Madrid som är ytterst ansvariga har förbättrats. PSOE som nu har regeringsmakten är Sr Rivas partitillhörighet. Andra frågor som berördes vid mötet var: Framtida byggnation av vårdcentral på området som idag används av AHNs petancasektion. Tre olika lokaliseringsalternativ för den nya vårdcentralen har studerats. Området med AHNs petancabanor förfaller vara det mest attraktiva. Eftersom inget aktuellt projektförslag finns idag för denna lokalisering verkar det inte bli någon implementering inom de 3-4 närmsta åren. Rehabilitering av gångvägen mellan Playa Carabello and Playa de Burriana. Geotekniska undersökningar är nu genomförda och arbetena ska påbörjas inom kort. Beskärning av träden vid petancabanorna överenskoms med kommunens ansvarige på plats. Toalett för allmänheten i centrala Nerja. Överenskoms att skyltning till befintlig toalett i garaget under Plaza España ska göras. Behovet av information om hur allmänheten ska hitta till kommunens återvinningsanläggning diskuterades. Kompletterande skyltning kan bli aktuell. Resultat och eventuell fortsättning av projektet Nerjadecide berördes. Projekt som har röstats fram för implementering finns nu på Nerjadecides hemsida: http://www.nerjadecide.es/proyectos-validados/ Fortsatt Nerjadecideverksamhet är beroende av utfallet av kommunalvalen i maj 2019.
      